§1

 1. Serwis lokum.klimakom.pl - jest serwisem umożliwiającym swoim użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji dotyczących pracy oraz publikowania i udostępniania w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji.
 2. Właścicielem serwisu lokum.klimakom.pl jest klimakom.pl Janusz Sowa z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 14, NIP: 945-121-52-62, Regon 120449626.

§2

Dostęp do serwisu lokum.klimakom.pl jest bezpłatny i możliwy po rejestracji formularza ze strony lokum.klimakom.pl

§3

 1. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie lokum.klimakom.pl. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez lokum.klimakom.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych firmy Klimakom.pl Janusz Sowa
  3. użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich publikowania.
  4. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów systemowych oraz informacji handlowych wysyłanych przez lokum.klimakom.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 2. Każdy użytkownik serwisu lokum.klimakom.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.
 3. Ogłoszenia STANDARD umieszczane są w serwisie bezpłatnie na okres 30 dni.
 4. Po upływie 30 dni może samodzielnie przedłużyć termin wyświetlania ogłoszenia.
 5. Serwis pobiera opłaty za opcje dodatkowe takie jak: promowanie na stronach kategorii, wyróżnienie, pogrubienie.

§4

 1. Serwis lokum.klimakom.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu lokum.klimakom.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis lokum.klimakom.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§5

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie lokum.klimakom.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 2. Użytkownik serwisu lokum.klimakom.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§6

 1. Każdy z użytkowników serwisu lokum.klimakom.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
  2. przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
  5. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
  6. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam) .

§7

 1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis lokum.klimakom.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Serwis lokum.klimakom.pl zastrzega możliwość usunięcia użytkownika z serwisu.

§8

 1. Serwisowi lokum.klimakom.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
 2. Serwis lokum.klimakom.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

 §9

 1. Serwis lokum.klimakom.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.
 2. Serwis lokum.klimakom.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

§10

 1. Serwis lokum.klimakom.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Serwis nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§11

 1. Serwis lokum.klimakom.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu aplikacji i mechanizmów serwisu

§12

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie lokum.klimakom.pl

§13

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Serwis lokum.klimakom.pl w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację

§14

Regulamin wchodzi w życie w dniu 29-07-2016 r.

 

Szukaj